Hotline
dot
หมวดหมู่หลักสูตรอบรม
dot
การตลาด
การบริหารจัดการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเงิน-การบัญชี
กฏหมาย
การบริการ
ทักษะในการทำงาน
การจัดซื้อ
การขาย
ดาวน์โหลดปฏิทิน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
อบรมภายในองค์กร
สมัครรับข่าวสาร E-Newsletter
dot
ค่าลงทะเบียนเข้าหลักสูตรอบรม
dot
Course Schedule

 

 

 


18 เมษายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1022: แกะกลยุทธ์การทำตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้าและเพิ่มช่องทางขายด้วย Line (Facebook & Line Marketing Strategy) 
หลักสูตรด้านการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจเบื้องต้นกับกลุ่มลูกค้าจากข้อมูลและพฤติกรรมบน Facebook เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ในการทำการสื่อสาร รวมถึงกลยุทธ์การใช้ Line อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 


9 พฤษภาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1032: การบริหารความผูกพันกับลูกค้า (Customer Intimacy Management)
หลักสูตรอบรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหารความผูกพันกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสร้างและบริหารวงจรประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง

 


9 พฤษภาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1033: สู่ความเป็นเลิศ เลขานุการบริหาร 4.0 รุ่นที่ 2 (Smart Secretary 4.0)
หลักสูตรอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร 4.0" ให้กับเลขานุการยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร 4.0 ที่เปี่ยมไปด้วยทักษะและประสบการณ์

 


6 มิถุนายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1027: ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รุ่นที่ 2 (Business & Strategy 4.0) 
หลักสูตรอบรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เนื้อหาและผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ศึกษาผลกระทบที่มีต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การปรับกลยุทธ์ขององค์กรในทุกมิติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งโครงสร้างองค์กร คน การเงิน การตลาดและอื่นๆ

 


6 มิถุนายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1028: ผู้นำยุค 4.0 รุ่นที่2 (Leadership 4.0)
หลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำยุคใหม่ เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแบบอย่างในการนำทีม พัฒนาทักษะและจูงใจทีมที่มีความแตกต่างระหว่างวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมการทำงาน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไปอย่างประสบความสำเร็จ มุ่งสู่การเป็น Smart Enterprise ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 


7 มิถุนายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพ

V1034: ไขข้อข้องใจปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ
หลักสูตรอบรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ สามารถกำหนดแผนงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจขององค์กรและพนักงาน และหลีกเลี่ยงการทำผิดกฏหมายแรงงาน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆ

 


7 มิถุนายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1035: จุดประกายการบริหารการเปลี่ยน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Spark up Change Management to Success)
หลักสูตรอบรมที่จะแนะนำเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนา เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน

 


26 มิถุนายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1031: ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (Professional Presentation Skills)
หลักสูตรอบรมนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการนำเสนอให้มีค่าดังทองคำ โดยผสมผสานความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเข้ากับเคล็ดลับเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

 


กลับขึ้นด้านบน