Hotline
dot
หมวดหมู่หลักสูตรอบรม
dot
การตลาด
การบริหารจัดการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเงิน-การบัญชี
กฏหมาย
การบริการ
ทักษะในการทำงาน
การจัดซื้อ
การขาย
ดาวน์โหลดปฏิทิน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
อบรมภายในองค์กร
สมัครรับข่าวสาร E-Newsletter
dot
ค่าลงทะเบียนเข้าหลักสูตรอบรม
dot
Course Schedule

 

 


23 มกราคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1026: กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 รุ่นที่ 2 (Marketing 4.0)  
หลักสูตรอบรมที่ท่านจะได้เรียนรู้และทราบถึงเทรนด์การตลาดแห่งอนาคต การปรับตัวขององค์กร และกลยุทธ์การตลาดที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ การใช้ Digital marketing เพื่อสร้างประสบการณ์และความผูกพันกับลูกค้า การผสมผสานกลยุทธ์การตลาดทั้ง Online และ Offline และฝึกทำ Workshop เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 


20 กุมภาพันธ์ 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1020: การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
หลักสูตรอบรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในงาน และระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และปรับปรุงให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น

 


20 กุมภาพันธ์ 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1022: กลยุทธ์การทำตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้าและเพิ่มช่องทางขายด้วย Line (Facebook & Line Marketing Strategy) 
หลักสูตรด้านการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจเบื้องต้นกับกลุ่มลูกค้าจากข้อมูลและพฤติกรรมบน Facebook เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ในการทำการสื่อสาร รวมถึงกลยุทธ์การใช้ Line อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 


27 กุมภาพันธ์ 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1027: ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รุ่นที่ 2 (Business & Strategy 4.0) 
หลักสูตรอบรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เนื้อหาและผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ศึกษาผลกระทบที่มีต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การปรับกลยุทธ์ขององค์กรในทุกมิติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งโครงสร้างองค์กร คน การเงิน การตลาดและอื่นๆ

 


15 มีนาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1023: กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต (Strategic Production Planning & Control)
หลักสูตรอบรมเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของ ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีในการวางแผนการผลิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 


16 มีนาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1028: ผู้นำยุค 4.0 รุ่นที่2 (Leadership 4.0)
หลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำยุคใหม่ เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแบบอย่างในการนำทีม พัฒนาทักษะและจูงใจทีมที่มีความแตกต่างระหว่างวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมการทำงาน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไปอย่างประสบความสำเร็จ มุ่งสู่การเป็น Smart Enterprise ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 


16 มีนาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1029: เจาะพฤติกรรมผู้บริโภค 2018 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Consumer Insights & Customer 4.0)
หลักสูตรอบรมที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กลไกการตลาดผ่านกรณีศึกษาของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค เรียนรู้วิธีการทำการตลาดในเชิงลึกที่ได้ผลจริง ซึ่งจะสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งองค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรรมให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 


19 เมษายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแมนดาริน, กรุงเทพ

V1030: เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
หลักสูตรอบรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้สื่อและผู้รับสื่อขององค์กรทุกระดับ เพื่อให้การประสานงานทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เต็มใจ และเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน

 


19 เมษายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแมนดาริน, กรุงเทพ

V1031: ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (Professional Presentation Skills)
หลักสูตรอบรมนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการนำเสนอให้มีค่าดังทองคำ โดยผสมผสานความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเข้ากับเคล็ดลับเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

 


9 พฤษภาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแมนดาริน, กรุงเทพ

V1032: การบริหารความผูกพันกับลูกค้า (Customer Intimacy Management)
หลักสูตรอบรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหารความผูกพันกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสร้างและบริหารวงจรประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง

 


9 พฤษภาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแมนดาริน, กรุงเทพ

V1033: สู่ความเป็นเลิศ เลขานุการบริหาร 4.0 รุ่นที่ 2 (Smart Secretary 4.0)
หลักสูตรอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร 4.0" ให้กับเลขานุการยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร 4.0 ที่เปี่ยมไปด้วยทักษะและประสบการณ์

 


กลับขึ้นด้านบน