Hotline
dot
หมวดหมู่หลักสูตรอบรม
dot
การตลาด
การบริหารจัดการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเงิน-การบัญชี
กฏหมาย
การบริการ
ทักษะในการทำงาน
การจัดซื้อ
การขาย
ดาวน์โหลดปฏิทิน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
อบรมภายในองค์กร
สมัครรับข่าวสาร E-Newsletter
dot
ค่าลงทะเบียนเข้าหลักสูตรอบรม
dot
Course Schedule

 

 


5 กรกฎาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท, กรุงเทพ

V1036: เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันในอนาคต (Industry 4.0)  
หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจทุกภาคส่วนของไทยให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้สามารถทบทวนแนวทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์เพื่อกำหนดให้มีความเหมาะสมในช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0-5.0 นี้ 

 


9 สิงหาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท, กรุงเทพ

V1028: ผู้นำยุค 4.0 รุ่นที่2 (Leadership 4.0)
หลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำยุคใหม่ เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแบบอย่างในการนำทีม พัฒนาทักษะและจูงใจทีมที่มีความแตกต่างระหว่างวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมการทำงาน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไปอย่างประสบความสำเร็จ มุ่งสู่การเป็น Smart Enterprise ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 


9 สิงหาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

V1034: ไขข้อข้องใจปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ
หลักสูตรอบรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ สามารถกำหนดแผนงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจขององค์กรและพนักงาน และหลีกเลี่ยงการทำผิดกฏหมายแรงงาน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆ

 


16 สิงหาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1032: การบริหารความผูกพันกับลูกค้า (Customer Relationship & Experience Management)
หลักสูตรอบรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหารความผูกพันกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสร้างและบริหารวงจรประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง

 


16 สิงหาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1037: กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงรุก (Modern Distribution Channel Management & Strategy)
หลักสูตรอบรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายให้เท่าทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุค Digital 4.0 

 


กลับขึ้นด้านบน