Hotline
dot
หมวดหมู่หลักสูตรอบรม
dot
การตลาด
การบริหารจัดการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเงิน-การบัญชี
กฏหมาย
การบริการ
ทักษะในการทำงาน
การจัดซื้อ
การขาย
ดาวน์โหลดปฏิทิน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
อบรมภายในองค์กร
สมัครรับข่าวสาร E-Newsletter
dot
ค่าลงทะเบียนเข้าหลักสูตรอบรม
dot
Course Schedule

 

 

 


31 ตุลาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพฯ

V1028: ผู้นำยุค 4.0 รุ่นที่2 (Leadership 4.0)
หลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำยุคใหม่ เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแบบอย่างในการนำทีม พัฒนาทักษะและจูงใจทีมที่มีความแตกต่างระหว่างวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมการทำงาน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไปอย่างประสบความสำเร็จ มุ่งสู่การเป็น Smart Enterprise ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 


31 ตุลาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพฯ

V1034: ไขข้อข้องใจปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ
หลักสูตรอบรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ สามารถกำหนดแผนงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจขององค์กรและพนักงาน และหลีกเลี่ยงการทำผิดกฏหมายแรงงาน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆ

 


19 พฤศจิกายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1037: กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงรุก (Modern Distribution Channel Management & Strategy)
หลักสูตรอบรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายให้เท่าทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุค Digital 4.0 

 


19 พฤศจิกายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1041: รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ (Professionally Dealing with Customer Complaint)
ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจความสำคัญของการการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมทั้งเรียนรู้วิธีในการรับมือกับปัญหาหน้างาน การบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ การสื่อสารและตอบสนองกับลูกค้า และเทคนิคการขจัดข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าคลายอารมณ์และนำพาลูกค้าไปสู่ความภักดีกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน 

 


23 พฤศจิกายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

V1039: Design Thinking กระบวนการแปลงความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นจริง
หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางความคิดด้วยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแปรรูปความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าอบรมอย่างเป็นระบบ และเห็นผลได้เป็นรูปธรรม หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น ทุกฝ่ายงาน ที่มีบทบาทในการคิดค้นริเริ่มเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง โครงการ แผนงาน ระบบงาน หรือการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ  

 


26 พฤศจิกายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

V1038: คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน (Finance for Non-Finance Executives)
หลักสูตรอบรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการเงิน ได้ทำความเข้าใจกับหลักการเงินองค์กร ได้เรียนรู้ข้อมูลทางการเงินจากการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นได้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 


26 พฤศจิกายน 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

V1040: เคล็ดลับการบริหารจัดการ "งานธุรการ ยุค 4.0" (Smart Administrator 4.0)  
หลักสูตรอบรมนี้มุ่งเน่นกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้านงานธุรการในยุค 4.0 โดยจะเรียนรู้ขอบเขตสายงาน และบทบาทของงานธุรการ มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ การสร้างหลักการในการบริการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

 


3 ธันวาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1042: เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าด้วย LINE@ (Intensive LINE@ Marketing)
ในหลักสูตรอบรม Intensive LINE@ Marketing นี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ฟังก์ชันการใช้งาน LINE@ แบบเข้มข้นครบครัน เพื่อให้สามารถเข้าใจในหลักการทำงานของ LINE@ ในฐานะเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดยอดนิยมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีความใกล้ชิดกับลูกค้าอย่างมาก และสามารถนำไปปรับใช้จริงในองค์กรได้ทันที นอกจากนี้หลักสูตรยังครอบคลุมถึงเทคนิคและกลยุทธ์การทำการตลาดดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าโดยใช้ LINE@ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 


3 ธันวาคม 2561
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23, กรุงเทพ

V1043: เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Smart Trainer)
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองถนัดได้อย่างมืออาชีพ และรู้จักจุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น

 


กลับขึ้นด้านบน